Cliëntenraad

NOVIzorg heeft een cliëntenraad. Deze raad overlegt maandelijks met de directie en het management. De cliëntenraad heeft een formele rol in het meebeslissen over belangrijke onderwerpen die de directe cliëntenzorg betreffen. Via panelleden in de diverse locaties houdt de cliëntenraad zicht op de ontwikkelingen en lopende zaken.

De cliëntenraad bestaat uit:
Mw. Deurenberg, voorzitster
Mw. Van der Lande, secretaris
Dhr. Bronkhorst, lid.

De cliëntenraad legt aan de cliënten van NOVIzorg verantwoording af door middel van de notulen van de cliëntenraadsvergadering, en met het jaarverslag.

Het jaarverslag wordt in ieder geval gestuurd aan de Raad van Bestuur NOVIzorg, het management team/de locatiemanagers, aan de Raad van Toezicht, aan belanghebbende instanties, diensten en/of hun vertegenwoordigers. Het wordt openbaar gemaakt voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Hier kunt u het meest recente jaarverslag lezen/downloaden.