Cliënttevredenheid

NOVIzorg vindt het erg belangrijk dat cliënten tevreden zijn over hun ondersteuning. Daarom overleggen we regelmatig met de cliëntenraad en met individuele cliënten en hun partners over hun bevindingen. Tevens vinden jaarlijks onafhankelijke cliënttevredenheidsmetingen plaats, waarvan we de uitkomsten graag met u delen. Dit onderzoek heeft tot doel om een beeld te geven van de ervaringen van de cliënten: waarover is de cliënt tevreden, wat kan beter en wat vindt de cliënt belangrijk als het gaat om de begeleiding, de begeleiders en het zorgplan? Resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening (nog) beter te laten aansluiten op de wensen van de cliënten.

In het najaar van 2018 is wederom een meting uitgevoerd; de resultaten hiervan zijn op de website beschikbaar. De vorige meting dateert van 2018 en is uitgevoerd volgens de formele regels door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Ipso Facto). De bevindingen zijn opgenomen in een rapport dat integraal is aangeboden aan de cliëntenraad in november 2018. Uit dit rapport blijkt dat cliënten erg tevreden zijn over NOVIzorg en haar dienstverlening. Er zijn ook enkele verbeterpunten te herleiden, die in overleg met de cliëntenraad inmiddels zijn opgepakt.

Aan de meting hebben 251 mensen deelgenomen, en het rapportcijfer dat gemiddeld gezien wordt gegeven voor de dienstverlening, is 8,2 (was 8,1 in 2017). Rekening houdend met de veranderingen in het sociaal domein, is dat een mooie score.

Meer over dit cliëntervaringsonderzoek kunt u teruglezen in het document “Cliëntervaringsonderzoek december 2018” onder downloads.