foto-kopbalk-afasie

Afasie

foto09


foto10

 

INTRODUCTIE
De gebieden voor het taalgebruik liggen bij de meeste mensen in de linker helft van de hersenen. Bij een letsel in deze taalgebieden spreken we van afasie. Afasie is een verworven taalstoornis, veroorzaakt door hersenletsel, waarbij het uiten en het begrijpen van gesproken en geschreven taal gestoord is. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Afasie is dus een taalstoornis. Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid.

Afhankelijk van de zorgvraag, kan de volgende zorg en ondersteuning geboden worden:

  • Algemene dagbesteding
  • Gespecialiseerde dagbesteding
  • Zorg aan huis

ALGEMENE DAGBESTEDING
De algemene dagbesteding richt zich op mensen met een beperking in het algemeen. De activiteiten vinden plaats in gemende groepen. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende beperkingen en verschillende leeftijden samen aan de activiteiten deelnemen. Het activiteitenprogramma wordt door uzelf/de client zelf bepaald. Hierbij bestaat de keuze uit een groot scala aan activiteiten zoals creatief, sport, spel, pc, geheugen- en denktraining, wandelen enz.

Wanneer? Maandag t/m vrijdag
Waar? Locatie Hoensbroek Grubbelaan
Locatie Heerlen Centrum
Kerkrade, Old Hickory

GESPECIALISEERDE DAGBESTEDING
In 2011 is NOVIzorg gestart met het afasiecentrum voor deze regio. In samenwerking met de specialisten van Adelante, worden mensen die te maken hebben met afasie ondersteund. Doel is om mensen die lijden aan afasie te helpen om in het dagelijks leven beter te kunnen omgaan met spraak-taal. Het afasiecentrum werkt volgens de richtlijnen van de landelijke afasievereniging (AVN) en ook partners / mantelzorgers worden bij de begeleiding betrokken. Het afasieprogramma wordt aangeboden in het NOVIzorg-activiteitencentrum op locatie Adelante, en wordt mede ondersteund door de afasietherapeut van Adelante.

Afasie verandert het leven op ingrijpende wijze
Afasie ontstaat door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH),waardoor mensen niet of moeilijk kunnen spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt. Soms zijn mensen halfzijdig verlamd, kunnen zich moeilijker concentreren, hebben moeite met dubbeltaken en/of onthouden. Hierdoor is terugkeer in het arbeidsproces vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. Vroegere hobby’s vallen weg vanwege de handicap. Als contacten met kennissen, vrienden of familie verwateren, dreigen mensen met afasie en hun partners te vereenzamen. In het afasiecentrum kan men werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven en het verbeteren van de communicatie.

Leren van elkaar
In de revalidatiefase heeft de therapie tot doel de stoornissen te verminderen of op te heffen. Daarna biedt het afasiecentrum activeringsprogramma’s om beter te leren omgaan met de stoornissen. Mensen ontdekken het beste hun eigen mogelijkheden als ze in contact komen met anderen die in eenzelfde situatie verkeren. Er wordt veelal in kleine groepen gewerkt omdat men het meeste leert van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Dit geldt zowel voor mensen met afasie als voor hun partners. Het afasiecentrum stemt zijn specifieke nazorgprogramma af op de ernst van de afasie, hulpvraag, leeftijd, mogelijkheden en het sociale netwerk van de deelnemers. Er werkt een afasietherapeut die gespecialiseerd is in spraak-, taal- en communicatietraining voor partners en mensen met een hersenletsel, die na de revalidatie weer thuis komen.

Oefening baart kunst
De diverse groepen hebben een aantal gemeenschappelijke doelen: oefenen van de communicatie of activiteiten uit het dagelijks leven, uitwisselen van ervaringen en praten met lotgenoten. Bij de groepssamenstelling houden we rekening met de leeftijd en interesses van de deelnemers. De groepen verschillen wat betreft het niveau van begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Soms gebruikt men ondersteunde communicatie, zoals een agenda, het Gespreksboek, tekenen, gebaren en/of computerondersteuning. In andere groepen wordt meer gepraat en gediscussieerd. Ook voor begeleiding bij het verwerken van de handicap kan men in het afasiecentrum terecht.

Vaststellen activiteiten
Voordat men aan activiteiten deelneemt, vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats in het afasiecentrum. De afasietherapeut probeert samen met de cliënt de hulpvraag helder te krijgen en de doelen te bepalen. De cliënt levert dus een actieve bijdrage aan het vaststellen van de doelen en de inhoud van de activiteiten.

Wanneer? Elke dinsdag en donderdag
Waar? Locatie Hoensbroek Adelante

ZORG AAN HUIS
Bij de ondersteuning op maat voor mensen met Afasie wordt individueel bekeken welke hulpvraag er bij de cliënt en zijn/haar omgeving ligt. De individuele begeleiding wordt geboden door een ambulant begeleider met kennis en ervaring op het gebied van Afasie zodat aan de  juiste doelstellingen gewerkt kan worden, denk hierbij aan het leren omgaan met hulpmiddelen en oefeningen om de communicatie met het sociale netwerk te verbeteren.